Dr hab. Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW
Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Monografia naukowa:

Michalska-Dudek I., Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, ISBN 978-83-7695-600-8, ss. 379.

Do Wydawnictwa

Podręczniki akademickie (współautor):

Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., Marketing biur podróży, C.H.Beck, Warszawa 2010.

Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013.

Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Difin, Warszawa 2007 .

Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.

Autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach:

1. Michalska-Dudek I., (2002), Zastosowanie koncepcji Customer Relationship Management w przedsiębiorstwach turystycznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 967, Gospodarka turystyczna. Problemy współpracy transgranicznej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 151-165.

2. Michalska-Dudek I., (2002), Customer Relationship Management jako najnowsza tendencja w zintegrowanych systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 950, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 134-145.

3. Michalska-Dudek I., (2003), Analiza popytu turystycznego w świetle badań preferencji turystów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania” Nr 9, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 45-53.

4. Michalska-Dudek I., (2003), Marketing „jeden na jeden” na przykładzie wybranych linii lotniczych, „Zeszyt Zakładu Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 419-432.

5. Jedlińska M., Michalska-Dudek I., (2003), Problematyka badania dostępności komunikacyjnej Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa”, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1000, Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław s. 40-55.

6. Michalska-Dudek I., (2004), Koncepcja marketingu docelowego w przedsiębiorstwach turystycznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 978, Zarządzanie i Marketing Nr 25, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 192-212.

7. Michalska-Dudek I., (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” nr 1043, Gospodarka a Środowisko Nr 2, Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 204-218.

8. Michalska-Dudek I., (2005), Zarządzanie portfelem klientów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1074, Gospodarka turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja. Konkurencyjność. Marketing red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 226-238.

9. Michalska-Dudek I., (2005), Zastosowanie marketingu precyzyjnego na przykładzie linii lotniczych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1095, Gospodarka w Środowisko Nr 4, Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 162-172.

10. Jedlińska M., Michalska-Dudek I., (2005), Euroregion Neisse-Nisa-Nysa w percepcji liderów społeczności lokalnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1067, Gospodarka turystyczna. Wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie Nysa, red. A Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 93-108.

11. Michalska-Dudek I., (2006), Indywidualna komunikacja z klientem w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1145, Gospodarka a Środowisko Nr 6. Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 372-385.

12. Michalska-Dudek I., Dudek A. (2006), Najważniejsze czynniki warunkujące stosowanie marketingu relacji przez polskie biura podróży, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1145, Zeszyt Gospodarka a Środowisko Nr 6. Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 356-371.

13. Michalska-Dudek I., (2006), Komunikacja biur podróży z klientami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7, Informacja Turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 269-275.

14. Michalska-Dudek I., (2006), Możliwości wykorzystania programów lojalnościowych w działalności biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 5, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 189-193.

15. Michalska-Dudek I., Dudek A. (2007), Ocena stosowania marketingu relacji przez polskie biura podróży w świetle badań ankietowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 1151, Ekonometria Nr 13, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 101-109.

16. Michalska-Dudek I., Rapacz A. (2008), Wykorzystanie narzędzi marketingu bezpośredniego przejawem działalności innowacyjnej biur podróży, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 1202, Gospodarka a Środowisko Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 84-100.

17. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2008), Serwis internetowy w działalności promocyjnej obiektów hotelarskich Dolnego Śląska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 29, Gospodarka a Środowisko Nr 10, Wydawnictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 146-159.

18. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2009), Wykorzystanie stron internetowych w działaniach promocyjnych zakładów hotelarskich na Dolnym Śląsku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 153-161.

19. Michalska-Dudek I., Rapacz A. (2009), Integrated CRM Class Systems in Practical Functioning of Travel Offices in Poland, “The University of Szczecin Scientific Journal” Nr 527, Service Management Vol. 4, Szczecin University Press, Szczecin, s. 101-112.

20. Michalska-Dudek I., (2009), Istota oraz możliwości zastosowania aromamarketingu na rynku turystycznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 50, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 311-320.

21. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2009), Znaczenie komputerowych baz danych w marketingu relacji na przykładzie biur podróży w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 12, Współczesne Problemy Gospodarki Turystycznej, B. Meyer, A. Panasiuk red., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 261-273.

22. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2009), Application of customer service phone systems in the functioning of travel agencies, “Management” Nr 1, vol. 13, University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management, s. 295-303. Tekst artykułu.pdf

23. Dudek A., Michalska-Dudek I., (2009), Zastosowanie skalowania wielowymiarowego oraz drzew klasyfikacyjnych do identyfikacji czynników warunkujących wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich obiektów hotelarskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 37, Ekonometria Nr 23, Zastosowania metod ilościowych, J. Dziechciarz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 35-49. Tekst artykułu.pdf

24. Michalska-Dudek I., (2009), Wykorzystanie programów lojalnościowych na rynku biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, G. Rosa, A. Smalec red., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 272-279.

25. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2009), Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 42, Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, G. Rosa, A. Smalec red., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 589-595.

26. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2010), Internet advertisement of travel agencies offers, ““University of Szczecin Scientific Journal” No 574, Service Management Vol 5., Szczecin University Press, Szczecin, s. 237-248.

27. Michalska-Dudek I., (2010), Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 15, Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-66.

28. Michalska-Dudek I., (2011), Amadeus Privilege oraz firmowe bony turystyczne odpoczne.pl jako przykłady programów lojalnościowych na rynku business to business w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 627, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 85-96.

29. Dudek A., Michalska-Dudek I., (2011), Model przewidywania lojalności klientów biur podróży z wykorzystaniem sieci neuronowej typu MLP, „Marketing i Rynek” Nr 8, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa, s. 21-32. Tekst artykułu.pdf

30. Michalska-Dudek I., (2011), Multipartnerskie programy lojalnościowe na rynku biur podróży w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 157, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 77-89.

31. Michalska-Dudek I., (2011), Wiedza o klientach jako kapitał przedsiębiorstw turystycznych, „Gospodarka i Finanse” Nr 1, Oblicza Kapitałów, W. Kotliński red., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce, s. 87-96.

32. Michalska-Dudek I., (2012), Zastosowanie programów lojalnościowych na rynku Business-to-Business w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” Nr 226, Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży Business-to-Business, Z. Waśkowski, M. Zieliński red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 114-124.

33. Michalska-Dudek I., (2012), Między przeszłością a przyszłością – przykład wykorzystania modelu przewidywania lojalności, „Handel Wewnętrzny”, Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 98-109.

34. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R. (2012), Online travel agencies versus travel metasearch engines, “University of Szczecin Scientific Journal” No 658 Economic Problems of Tourism No 1 (17), Szczecin University Press, Szczecin, s. 171-182.

35. Przeorek-Smyka R., Michalska-Dudek I., (2012), Bariery wprowadzania innowacji w obiektach noclegowych turystyki na obszarach wiejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 664, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (18), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 63-74.

36. Michalska–Dudek I., Przeorek-Smyka R., (2012), Miejsce nowoczesnych kanałów dystrybucji w projektowaniu strategii dystrybucji biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 704, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 3 (19), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 63-73.

37. Michalska–Dudek I., Przeorek–Smyka R. (2012), Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki w gminie wiejsko-miejskiej Wleń, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 700, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 85, Popyt Turystyczny. Fundusze Europejskie, zagadnienia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 243-254.

38. Michalska–Dudek I., Przeorek–Smyka R. (2012), „Turystyka Smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 84, Popyt Turystyczny. Konsumpcja – Segmentacja – Rynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 471-483.

39. Michalska-Dudek I., (2012), Bazy danych w implementacji koncepcji zarządzania relacjami z klientem w biurach podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 25, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 425-433.

40. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2013), Determinants, Advantages and Threats Resulting from Application of The Relationship Marketing Concept and CRM Technology In Maintaining Customer Loyalty In Travel Offices in Poland, „Management” Vol 17 No. 2, University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, s. 190-211. Tekst artykułu.pdf

41. Michalska-Dudek I., (2013), Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 304, Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, A. Rapacz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 191-202.

42. Michalska-Dudek I., (2013), The Implementation Of Loyalty Forecast Model In Identifying Key Clients Of An Enterprise, "University of Szczecin Scientific Journal” No 780, Service Management” vol. 11, Szczecin University Press, Szczecin, s. 35-51. Tekst artykułu.pdf

43. Michalska-Dudek I., (2014), Multidimensionality and Determinants of Consumer Loyalty in Tourist Services, „FOLIA TURISTICA”, Nr 32, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 83-107. Tekst artykułu.pdf

44. Michalska-Dudek I., (2014), Źródła wiedzy o uczestnikach programów lojalnościowych i możliwości jej wykorzystania, „Marketing i Rynek” Nr 11 CD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 40-48. Tekst artykułu.pdf

45. Michalska-Dudek I., Przeorek R. (2014), Stowarzyszenia a rozwój turystyki na przykładzie „Cittaslow – międzynarodowej sieci miast dobrego życia” „Gospodarka i finanse” Nr 5, Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów – dekada doświadczeń”, W. Kotliński red., Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Kielce, s. 145-155, ISSN 2084-7904.

46. Michalska-Dudek I., (2015), In Search for Customer Loyalty Model of Tourist Services, “University of Szczecin Scientific Journal” No. 883, „Service Management" vol. 16 (2), Szczecin University Press, Szczecin, s. 85-95. Tekst artykułu.pdf

47. Michalska-Dudek I., (2015), Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 379, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 321-331. Tekst artykułu.pdf

48. Michalska-Dudek I., (2015), Uwarunkowania lojalnych klientów przedsiębiorstw turystycznych, „Handel Wewnętrzny” Nr 1 (354), Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, Zachowania konsumentów w przestrzeni europejskiej. Tendencje - Uwarunkowania - Badania, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 161-171.

49. Michalska-Dudek I., (2015), Badanie lojalności klientów biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 41, Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 141-152.

50. Jaremen D.E., Michalska-Dudek I., Rapacz A., (2016), Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 43, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 85-93.

51. Jaremen D.E., Michalska-Dudek I., Rapacz A, (2016), Wirtualizacja i prosumpcja - innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” Nr 1 (33), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-68. Tekst artykułu.pdf

52. Michalska-Dudek I., Rapacz A., (2017), Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” Nr 2 (38), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 95-104.

53. Michalska-Dudek I., (2017), Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” Nr 2 (38), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 73-84. Tekst artykułu.pdf

54. Michalska-Dudek I., Rapacz A., (2017), Pomiar lojalności nabywców usług biur podróży w Polsce, „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 242-264. Tekst artykułu.pdf

55. Michalska-Dudek I., (2017), Ocena stopnia trudności projektowania oraz efektów implementacji programów lojalnościowych przez biura podróży, „Handel Wewnętrzny” Nr 6(371), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 225-234. Tekst artykułu.pdf

56. Michalska-Dudek I., (2017), Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 347-356. Tekst artykułu.pdf

57. Michalska-Dudek I., (2018), Uwarunkowania lojalności klientów biur podróży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 4(976), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 73–83. Tekst artykułu.pdf

58. Michalska-Dudek I., (2018), The Loyalty of Travel Agency Clients. An Empirical Study, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy" 16 (3), 63-70

59. Michalska-Dudek I., Rapacz A., Gryszel P. (2018), Implementacja systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce - dekada doświadczeń, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 535, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 120-132.

60. Dudek A., Jaremen D.E., Michalska-Dudek I., Walesiak M. (2019), Loyalty Model Proposal of Travel Agency Customers, "Sustainability" 2019, 11(13), 3702; https://doi.org/10.3390/su11133702

61. Dudek A., Jaremen D.E., Michalska-Dudek I. (2020), Socio-economic factors determining the ROPO trend in the travel industry, "Tourism Economics" vol. 26, nr 6, 2020, ss. 873-907, https://doi.org/10.1177/1354816619848200

62. Dudek A., Jaremen D.E, Michalska-Dudek I., Walesiak M. (2021), Analysis of Changes in Shopping Behaviour of Package Holidays Purchasers Caused by the COVID-19 Pandemic, “European Research Studies Journal”, Volume XXIV, Special Issue 3, 2021, pp. 691-707. https://doi.org/10.35808/ersj/2503 (100 pkt. wg Wykazu MEiN_1.12.2021)

63. Jaremen D.E., Michalska-Dudek I. (w druku), Zmiany zachowan nabywców pakietów turystycznych w obliczu zagrozenia pandemia wirusa COVID-19, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu" 2022, w druku

Udział w monografiach:

1. Jedlińska M., Michalska-Dudek I., (2004), Charakterystyka podstawowych elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną euroregionu Nysa - Dostępność komunikacyjna, [w:] red. A. Rapacz: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-110, ISBN 83-7011-693-0.

2. Jedlińska M., Michalska-Dudek I., (2004), Społeczności lokalne a rozwój turystyki w euroregionie Nysa, [w:] red. A. Rapacz: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 198-209, ISBN 83-7011-693-0.

3. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., Rapacz A., Zawadzki P., (2004), Podstawy i założenia strategii rozwoju turystyki w euroregionie Nysa, [w:] red. A. Rapacz: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 239-249, ISBN 83-7011-693-0.

4. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., (2004), Uwarunkowania organizacyjno-finansowe wspierające proces współpracy i integracji w turystyce w euroregionie Nysa, [w:] red. A. Rapacz: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 249- 261, ISBN 83-7011-693-0.

5. Jedlińska M., Michalska-Dudek I., Zawadzki P., (2004), Rola liderów społeczności lokalnych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, [w:] red. L. Koćwin: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław, s. 247-256, ISBN 83-87708-86-0.

6. Michalska-Dudek I., (2006), Wykorzystanie instrumentarium marketingu relacji w polskich biurach podróży, [w] red. G. Gołembski: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 345-360, ISBN 978-83-7417-209-7. Tekst rozdziału.pdf

7. Michalska-Dudek I., 2006, Czynniki warunkujące efektywność wykorzystania marketingu relacji przez biura podróży, [w:] red. B. Raszka, S. Bosiacki: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Betagraf, Poznań, s. 207-212, ISBN 83-89936-16-X. Tekst rozdziału.pdf

8. Rapacz A., Michalska-Dudek I., (2006), Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w polskich biurach podróży w świetle badań ankietowych, [w:] red. A. Rapacz: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, Kielce, s. 126-133, ISBN 83-9293997-0-6.

9. Michalska-Dudek I., (2007), Możliwości wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej biura podróży, [w:] A. Rapacz: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo Jaremen Press, Jelenia Góra, s. 105-115, ISBN, 978-83-923545-0-5.

10. Michalska-Dudek I., (2008), Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów hotelarskich, [w:] red. G. Gołembski: Nowe trendy rozwoju turystyki z warsztatów badawczych instytutów i katedr turystyki i rekreacji, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, s. 219-230, ISBN 978-83-60792-24-7. Tekst rozdziału.pdf

11. Michalska-Dudek I., Rapacz A., (2008), Application of relationship markting tools by travel offices in Poland, [w:] red. red. R. Stefko, M. Frankovsky: Management In Times of Global Change and Uncertainty, Presovka Univerzita, Presov, s. 672-679, ISBN 978-80-8068-849-3. Tekst rozdziału.pdf

12. Michalska-Dudek I., Rapacz A. (2009), Kształtowanie lojalności klienta biura podróży z wykorzystaniem programów lojalnościowych, [w:] red. A. Rapacz: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo AD-REM, Jelenia Góra, s.114-123, ISBN 978-83-61719-17-5.

13. Michalska-Dudek I., (2009), Wykorzystanie programów lojalnościowych na rynku B2B w turystyce, [w:] red. T. Czuba, M. Reysowki, M. Skurczyński, Innowacje w marketingu 5.0, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 111-128, ISBN 978-83-7531-108-2.

14. Michalska-Dudek I., Przeorek R. (2014), R.A.T.I.N.G. TravelDATA oraz model predykcji ryzyka upadłości - jako narzędzia oceny stabilności biur podroży [w:] red. red. A. Niezgoda A., G. Gołembski: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 293-311, ISBN 978-83-7417-807-5. Tekst rozdziału.pdf

15. Michalska-Dudek I., Przeorek R. (2014), Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G., [w:] red. red. B. Walas, J. Sobczuk: Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 187-207, ISBN 978-83-926999-2-7.

16. Michalska-Dudek I., Brzuśnian A., (2015), Alerty cenowe jako odpowiedź na oczekiwania prosumentów na rynku usług turystycznych, [w:] red. red. K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogódzka: Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, Wydawnictwo Unitas, Siedlce, s. 41-59, ISBN 978-83-61071-95-2. Tekst rozdziału.pdf

17. Michalska-Dudek I., Kokoszka-Lassota D. (2020), Silver tourism – projektowanie ofert oraz komunikacji z segmentem trzeciego wieku w turystyce, w: Spoleczno-ekonomiczne i przestrzenne aspekty rozwoju turystyki w regionie / Rapacz Andrzej ( red. ), 2020, ISBN 9788376958118, ss. 74-84.

18. Jaremen D.E., Michalska-Dudek I.(2020), Profile wybranych segmentów nabywców spakietyzowanych podrózy turystycznych, w: Turystyka w naukach spolecznych Tom II, Nauki o zarzadzaniu i jakosci czesc 2/ Wszendybyl-Skulska Ewa (red.), 2020, ISBN 978-83-958454-1-3, ss. 9-30.

19. Dudek A., Michalska-Dudek I. (2022), Evaluation of quality of neural network models and discriminant analysis in ROPO forecasting, [w:] red. K. Jajuga, G. Dehnel, M. Walesiak, Classification and Data Analysis - Methodology and Practice, Modern Classification and Data Analysis Methodology and Applications to Micro- and Macroeconomic Problems, A Springer book series Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer, w druku

Rozprawa doktorska:

Marketing relacji w działalności biur podróży w Polsce. Jelenia Góra, 2006.

Udział w projektach badawczych:

1. [2001-2003] projekt badawczy nr 5 H02C06321 pt. „Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej” - współautor;

2. [2004-2006] projekt badawczy nr 1 H02D 032 26 pt. „Marketing relacji w działalności biur podróży w Polsce” (grant promotorski) – główny wykonawca;

3. [2011] - indywidualny projekt badawczy finansowany z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców "Młodzi Naukowcy" - główny wykonawca;

4. [2012-2016] projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA2 nr 2011/03/D/HS4/03420 pt. "Lojalność klientów biur podróży w Polsce - uwarunkowania, modele, wyniki badań" - kierownik projektu, główny wykonawca.

5. [2017-2018] projekt badawczy finansowany z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001510/ERN/98 pt. "Ocena usług i konkurencyjności regionów turystycznych na czesko-polskim pograniczu"

6. [2020-2021] projekt badawczy „InterTeam” w III konkursie grantowym Interekon 2020 Temat: „ROPO czy odwrócone ROPO w postepowaniu zakupowym klientów pakietów turystycznych” - kierownik projektu.

7. [2022] projekt badawczy „InterTeam” w VI konkursie grantowym Interekon 2020 Temat: „„LOJALNOSC KLIENTÓW BIUR PODRÓZY W CZASIE PANDEMII COVID-19” - kierownik projektu.

Komentarze dla prasy:

TRAVELPLANET S.A."Travelplanet: rok 2017 był pod znakiem first minute"
PODROZE.ONET.PL: "Polacy korzystają z first minute i wybierają hotele wyższej klasy"
PODRÓŻE.GAZETA.PL: "Ten rok będzie rekordowy. "Polacy są przekonani, że stać ich na urlop z biurem podróży""
E-GOSPODARKA.PL: "Wakacje 2017 według polskiego podróżnika"
"WASZA TURYSTYKA: Travelplanet: rok 2017 był pod znakiem first minute"
MONEY.PL: "Touroperatorzy 2019. Ranking"
BIZNES.INFO:"Ranking biur podróży w Polsce"